Algemene voorwaarden voor de "derdejaarsgarantie" van ECC

Stand: 02/05/2019

Inleiding

Het bedrijf ECC ESC International GmbH, Bentheimer Straße 118, 48529 Nordhorn, - hierna de "garantiegever" genoemd - biedt als reparatiedienstverlener voor elektronicawinkels o.a. garantiediensten aan voor eindklanten van elektronische apparaten. Het aanbod van de garantiegever in dit verband omvat garantieverlengingen alsmede de daarmee samenhangende bescherming van de bijbehorende apparatuur. Het verrichten van de garantiediensten - hierna te noemen "ECC ESC garantie" - tijdens de uitvoeringsperiode geschiedt uitsluitend door de garantiegever zelf. De voorafgaande verdeling van de apparaten geschiedt via de detailhandel. De leveringsmodaliteiten en een eventuele functionele installatie van deze apparaten worden overeengekomen tussen de eindklant en de detailhandelaar. 

De term "eindklant" die in deze algemene voorwaarden wordt gebruikt, omvat zowel vrouwelijke als mannelijke, geslachtsneutrale en rechtspersonen. 

Tenzij in individuele gevallen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn uitsluitend de volgende voorwaarden van toepassing. Hiervan afwijkende voorwaarden van de eindklant gelden als tegengesproken en zijn uitgesloten.

§ 1 Algemeen

De rechten van de eindklant volgens de toepasselijke nationale wetgeving, d.w.z. de rechten van de eindklant jegens de verkoper die voortvloeien uit de koopovereenkomst worden niet aangetast door de ECC ESC-garantie. Deze garantie vormt een aanvulling op de toepasselijke garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen en beperkt op geen enkele manier de rechten van eindklanten jegens verkopers of andere dwingende of niet-verwijderbare rechten van de eindklant krachtens de nationale of Europese wetgeving. Deze rechten van de eindklant blijven onaangetast. 

§ 2 Oprichting, begin en einde van de ECC-garantie

(1) Onder voorbehoud van de bepalingen in §§ 3 e.v. ontstaat de aanspraak van de eindklant op nakoming van de garantieovereenkomst op zijn vroegst op de 25ste maand na de datum van aankoop/levering van het apparaat door de eindklant. De diensten uit deze voorwaarden eindigen in het algemeen uiterlijk bij het verstrijken van de 36ste maand na de aankoop-/leverdatum van het apparaat.

(2) De aanspraak op garantiediensten is permanent toegewezen aan het apparaat en kan niet worden overgedragen naar andere apparaten. Wordt een apparaat echter door de vakhandelaar vervangen in het kader van de wettelijke garantie/aansprakelijkheid voor defecten of in het kader van de fabrieksgarantie van de fabrikant tegenover de eindklant door een nieuw apparaat van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit, dan wordt de aanspraak op garantiediensten overgedragen naar het nieuwe apparaat. In het geval van vervanging van een apparaat is de voorwaarde voor aanspraak op garantie evenwel het voorleggen van een overeenkomstig bewijs door de eindklant aan de garantiegever. Dit leidt niet tot een wijziging met betrekking tot de duur van de dienst of de inhoud van de dienst van deze garantie.

(3) Een service verleend onder deze garantieovereenkomst verlengt de garantieperiode niet.

§ 3 Garantieomvang

(1) Vanaf de 25ste maand en uiterlijk tot het einde van de 36ste. Een maand na de aankoop-/leverdatum van het geregistreerde apparaat heeft de eindklant recht op vergoeding in het geval van een onmiddellijk verlies van functionaliteit van het apparaat als gevolg van materiaalfouten in afzonderlijke componenten of het hele apparaat. De garantie dekt niet 

(a) een regelmatig onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage,
(b) verbruiksmaterialen (componenten die naar verwachting tijdens de levensduur van het product regelmatig moeten worden vervangen)
(c) schade of defecten veroorzaakt door gebruik, bediening of behandeling van het apparaat die niet in overeenstemming zijn met normaal privégebruik;
(d) schade of wijzigingen aan het apparaat als gevolg van:

(aa) oneigenlijk gebruik, waaronder: 

  • een behandeling die leidt tot fysieke of oppervlaktebeschadiging of schoonheidsfoutjes aan het apparaat;
  • Schade veroorzaakt door aansluiting of gebruik van het apparaat voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is of het niet naleven van de bedienings- en installatie-instructies;
  • Installatie of gebruik van het apparaat in strijd met de geldende technische normen of veiligheidsvoorschriften in het land waarin het apparaat wordt geïnstalleerd of gebruikt; 

(bb) schade veroorzaakt door virussen of het gebruik van software die niet bij de levering was inbegrepen of die onjuist is geïnstalleerd;
(cc) schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat met andere systemen of apparaten die niet voor dit gebruik zijn ontworpen; 
(dd) gebruik van het apparaat met accessoires, randapparatuur en/of componenten van een ander type; volgens een andere norm of onder andere voorwaarden dan goedgekeurd door de fabrikant van het apparaat; 
(ee) reparaties of reparatiepogingen door gespecialiseerde bedrijven die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant van het apparaat;
(ff) aanpassingen of wijzigingen aan de oorspronkelijke constructie van het apparaat in strijd met de specificaties van de fabrikant van het apparaat 
(gg) nalatigheid 
(hh) invloeden van buitenaf zoals ongevallen, brand, vloeistoffen, chemicaliën, andere stoffen, overstroming, schokken, oververhitting, onvoldoende ventilatie, spanningsschommelingen, overmatige of onjuiste toevoer of netspanning, straling, elektrostatische ontladingen zoals blikseminslag, externe kracht en stoten 

(2) Deze garantie dekt alleen de hardwarecomponenten van het apparaat, maar geen accessoires zoals oplaadbare batterijen (inclusief permanent geïnstalleerde oplaadbare batterijen), voedingseenheden, kabels, handsfree apparaten, geheugenkaarten, enz. 

(3) De service-inhoud van deze garantie is beperkt tot het uitvoeren van de reparatie/het onderhoud van het defecte apparaat van de eindklant, evenals het initiëren van de terugzending van het apparaat aan de eindklant na reparatie/onderhoud. De garantie omvat geen verdere aansprakelijkheid van de kant van de garantiegever, in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor schade die niet aan het apparaat zelf is ontstaan ​​of die het gevolg zijn van het uitvallen van het apparaat tot aan de reparatie (bijv. transportkosten enz.). 

(4) Indien het gemelde defect van het apparaat niet binnen het kader van twee reparaties/reparatiepogingen door de garantiegever kan worden verholpen of indien de kosten van reparatie/onderhoud van het defecte apparaat de dagwaarde ervan met meer dan 150% overschrijden, heeft de garantiegever het recht de aanspraak van de klant uit hoofde van de garantieovereenkomst te honoreren door vervanging van het defecte apparaat door een identiek model (dezelfde technische uitrusting), voor zover dit door de garantiegever beschikbaar wordt gesteld. In het andere geval ontvangt de eindklant een vervangingsapparaat van hetzelfde type, dezelfde uitrusting en dezelfde kwaliteit dat overeenkomt met de huidige waarde van het te vervangen apparaat. Als alternatief kan een technisch gelijkwaardig apparaat van een andere fabrikant of serie als vervangend apparaat worden aangeboden. 

(5) Alle onderdelen van het apparaat die in het kader van de garantiediensten worden vervangen, worden eigendom van de garantiegever. De nieuwe onderdelen of vervangingsonderdelen worden eigendom van de eindklant.

(6) Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantiegever voor een vervangingsapparaat voor de duur van de reparatie/het onderhoud van het defecte apparaat.

§ 4 Voorwaarden voor het inroepen van de garantie

(1) De eindklant dient een eventueel garantiegeval onmiddellijk, uiterlijk binnen 1 maand na het ontstaan ervan, in het internetgarantieportaal www.3jahregarantie.de van de garantiegever te registreren via de knop "reparatieopdracht aanmaken" aldaar, volledige en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en de aldaar gegeven instructies voor de afhandeling van een garantiegeval op te volgen. 

(2) De garantiegever zal onmiddellijk na kennisgeving door de eindklant de nodige inspecties uitvoeren en brengt de eindklant binnen drie kalenderdagen na de in de vorige alinea bedoelde kennisgeving daarvan op de hoogte. 1 beschreven registratie in het internet-garantieportaal tegenover de eindklant - indien in het gemelde individuele geval aan de desbetreffende voorwaarden is voldaan - een aanspraak op garantiediensten bevestigen of een aanspraak op garantiediensten afwijzen.

(3) Na bevestiging van de aanspraak op garantiediensten, stuurt de garantiegever de eindklant via e-mail een zogenaamd Free Way Ticket. Het defecte apparaat moet vervolgens binnen een termijn van 14 kalenderdagen door de eindklant gratis in overeenstemming met de instructies in het garantieportaal van de garantiegever en met gebruikmaking van het Free Way Ticket naar de garantiegever worden verzonden voor reparatie/revisie. Na afloop van de 14 kalenderdagen vervalt de geldigheid van het Free Way Ticket. 

(4) Om schade aan verwijderbare gegevensopslagmedia of accessoires of het verlies of de verwijdering van gegevens te voorkomen, moet de eindklant deze verwijderen voordat hij het apparaat opstuurt voor garantiediensten. De eindklant wordt erop gewezen en aanvaardt dat elk apparaat dat in het kader van deze garantie door de eindklant aan de garantiegever ter reparatie/onderhoud wordt overhandigd, om technische redenen naar de fabrieksinstellingen zal worden teruggezet, waardoor de door de eindklant op het apparaat opgeslagen gegevens volledig verloren zullen gaan. 

(5) Nadat de reparatie/onderhoud is uitgevoerd, wordt het apparaat door de garantiegever rechtstreeks en zonder verzendkosten voor de eindklant door ECC teruggestuurd naar het adres dat de eindklant bij de registratie van de garantieclaim in het garantieportaal heeft opgegeven. Indien de eindklant, ondanks twee leveringspogingen, het apparaat niet in ontvangst neemt of het niet mogelijk is het apparaat te verzenden naar het adres dat de eindklant tijdens de registratie in het garantieportaal heeft opgegeven, wordt het apparaat gedurende een periode van 60 kalenderdagen bewaard. Na deze periode stuurt de garantiegever een kennisgeving aan de eindklant in elektronische vorm (e-mail) of per post naar het adres dat de eindklant tijdens de registratie in het garantieportaal heeft opgegeven. Als de eindklant het product vervolgens niet binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek afhaalt of laat afhalen op het door de garantiegever opgegeven adres, behoudt de garantiegever zich het recht voor om van de eindklant een schadevergoeding te eisen, met inbegrip van opslagkosten, verwijdering van het product overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, en een wettelijk retentierecht wegens onbetaalde vorderingen. 

§ 5 Garantieweigering/-beperkingen

(1) Met uitzondering van de prestaties vermeld in § 3, geeft de garantiegever geen garantie (hetzij uitdrukkelijk, stilzwijgend, wettelijk of anderszins) voor de kwaliteit, prestatie, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel of andere eigenschappen van het apparaat of de bijgevoegde of gerelateerde software. 

(2) De garantiegever verplicht zich onder deze garantie alleen tot de reparatie van apparaten die onder deze garantievoorwaarden vallen. De garantiegever is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, materieel of immaterieel, zoals aankoopprijs, winstderving, inkomstenderving, verlies van gegevens, verlies van levensvreugde, of niet-beschikbaarheid van het apparaat of aanverwante componenten, die direct, indirect of als gevolg van producten of diensten onder deze garantie of anderszins kunnen ontstaan. Dit geldt voor verlies of schade veroorzaakt door: 

  • Verstoring of uitval van de werking van het apparaat of de daaraan verbonden apparaten als gevolg van defecten of het niet beschikbaar zijn van het product terwijl het zich bij de garantiegever of een door de garantiegever aangestelde derde bevindt, uitvaltijden en bedrijfsonderbrekingen; 
  • Onnauwkeurigheden in het prestatieresultaat van het apparaat of daaraan verbonden apparaten; 
  • Schade aan of verlies van softwareprogramma's of verwijderbare media; of 
  • Virusbesmetting en andere oorzaken. 

(3) Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt voor verlies en schade ongeacht de rechtsgrond, met name nalatigheid, onrechtmatige daad, contractbreuk, uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties en risicoaansprakelijkheid. Als deze uitsluitingen van aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, wordt de garantiedienst of de aansprakelijkheid van de garantiegever beperkt voor zover dit op grond van de toepasselijke regelgeving is toegestaan. Zo verbiedt de wetgeving van sommige staten bijvoorbeeld de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad voor nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, fraude en soortgelijke handelingen. Iedere aansprakelijkheid die niet volledig kan worden uitgesloten, wordt door de garantiegever beperkt tot de duur van deze garantie, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. De aansprakelijkheid in het kader van deze garantie is beperkt tot de huidige waarde van het apparaat, maar niet meer dan de nieuwwaarde. Als het toepasselijke recht echter uitsluitend voorziet in hogere aansprakelijkheidsgrenzen dan die welke hierboven zijn beschreven, is deze hogere aansprakelijkheidsbeperking uiteraard van toepassing.

§ 6 Gegevensbescherming en openbaarmaking van gegevens/informatie

(1) Met de registratie van de garantieclaim gaat de eindklant ermee akkoord en begrijpt hij dat het noodzakelijk is dat de garantiegever zijn persoonsgegevens registreert, doorgeeft en verwerkt om de gewenste garantiediensten uit te voeren en te verwerken. De garantiegever zal echter ten allen tijde de persoonsgegevens van de eindklant gebruiken en beschermen in overeenstemming met het privacybeleid van de garantiegever. De eindklant kan deze privacyverklaring inzien op het volgende internetadres: www.ecc.de/datenschutz

(2) Met de registratie van een eventuele garantieclaim in het internetportaal van de garantiegever gaat de eindklant ermee akkoord en begrijpt hij dat dienstverleners en plaatsvervangers die door de garantiegever worden gebruikt voor de afwikkeling van garantiediensten, voor deze doeleinden ook toegang krijgen tot de gegevens van de eindklant overeenkomstig de bepalingen van de onder punt 1 genoemde privacyverklaring. 

(3) Met de registratie van een eventuele garantieclaim in het internetportaal van de garantiegever gaat de eindklant ermee akkoord en begrijpt hij dat de garantiegever en/of door hem voor de afwikkeling van een garantieclaim ingeschakelde derden en plaatsvervangers buiten de onder punt 1 genoemde privacyverklaring beschreven gevallen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eindklant geen gegevens doorgeeft, tenzij er een wettelijke reden voor toestemming bestaat, bijv. wanneer hij wettelijk verplicht is gegevens door te geven. In geval van verdenking van een strafbaar feit of in het kader van een gerechtelijke vooronderzoeksprocedure kunnen gegevens worden verstrekt aan de politie, de vervolgingsautoriteiten en/of de rechter.

§ 7 Beëindiging

De garantiegever heeft het recht de garantieverlenging zonder opzegtermijn te beëindigen indien de eindklant een wezenlijke contractuele verplichting niet nakomt of een voorwaarde van deze overeenkomst (bijv. valse verklaringen) schendt.

§ 8 Slotbepalingen

(1) Onverminderd de andere contractuele bepalingen, heeft de eindklant alleen aanspraak op garantiediensten voor zover en zolang er geen economische, commerciële of financiële sancties of embargo's van de Europese Unie of de Bondsrepubliek Duitsland zijn die rechtstreeks van toepassing zijn op de contracterende partijen.

(2) Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Er bestaan geen mondelinge nevenafspraken.

(3) Kennisgevingen en verklaringen van de eindklant dienen in tekstvorm aan de garantiegever te worden gericht, tenzij dit afzonderlijk is geregeld.

(4) Plaats van uitvoering is Nordhorn. 

(5) Op de contractuele betrekkingen tussen de garantiegever en de eindklant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Uitgesloten van deze rechtskeuze zijn de
dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van het land waar de klant zijn gewone
verblijfplaats heeft. De toepassing van het VN-kooprecht is uitgesloten.

(6) De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de klant en de garantiegever is de statutaire zetel van de garantiegever, op voorwaarde dat de eindklant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.