Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Wij, ECC-ESC International GmbH, nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is doorgaans zonder vermelding van persoonsgegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina’s persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan bevatten. Een feilloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Begripsbepalingen

a) Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke personen (hiernavolgend “betrokken persoon”). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door toekenning van een identificatiekenmerk, zoals een naam, een identificatienummer, plaatsgegevens, een online identificatie of één of meerdere bijzondere kenmerken die een uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, geïdentificeerd kan worden.

b) Betrokken persoon 

Een betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt worden.

c) Verwerking 

Verwerking is elk, met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen, uitgevoerde procedure of elke processtap in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, registreren, de organisatie, het ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, het uitlezen, opvragen, gebruik, de openbaarmaking door overhandiging, verspreiding of een andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) Beperking van de verwerking 

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking te beperken.

e) Profilering 

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen, in het bijzonder om aspecten inzake werkprestatie, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering 

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waardoor de persoonsgegevens, zonder het toevoegen van bijkomende informatie, niet meer aan een specifieke betrokken persoon toegewezen kunnen worden, voor zover deze bijkomende informatie apart bewaard wordt en onderhevig is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke 

Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere dienst die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist. Als de doelen en middelen van deze verwerking bepaald zijn door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

h) Opdrachtverwerker 

De opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger 

Een ontvanger is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere dienst aan wie persoonsgegevens bekend worden gemaakt, onafhankelijk of het om een derde gaat of niet. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter naar gehandeld of niet. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvangers.

j) Derde 

Een derde is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere dienst buiten de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder de onmiddellijke verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming 

Toestemming is elke, door de betrokken persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en onmiskenbaar gegeven wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een op een andere manier eenduidig bevestigende handeling waarmee de betrokken persoon te kennen geeft dat hij met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens akkoord gaat.

Serverlogbestanden

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (de wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 S. 1 punt f AVG):

 • browsertype/browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • elke overgedragen gegevenshoeveelheid
 • Verwijzende URL • Hostnaam/IP-adres van de computer die toegang krijgt
 • Datum en tijdstip van de serveraanvraag

Rechten van de betrokken persoon

a) Recht op bevestiging

Elke betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegestane recht om de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te vragen of er hem betreffende persoonsgegevens verwerkt worden. Als een betrokken persoon van dit bevestigingsrecht gebruik wil maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

b) Recht op inlichting

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever gegarandeerde recht dat hij te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis inlichting over de over zijn persoon opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze inlichting kan ontvangen. Verder heeft de Europese richtlijn- en verordeningsgever aan de betrokken persoon inlichtingen over de volgende informatie toegestaan:

 • de verwerkingsdoelen
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvanger of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog bekend gemaakt worden, vooral betreffende ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van deze duur
 • het bestaan van een recht op correctie of wissen van de hem betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een bezwaar tegen deze verwerking
 • het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende instantie
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon werden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces, inclusief profilering volgens artikel 22 lid 1 en 4 AVG en - tenminste in deze gevallen - duidelijke informatie over de betrokken logica alsook de reikwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon

Verder heeft de betrokken persoon het recht op inlichting of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokken persoon overigens het recht om inlichting over de geschikte garanties in verband met de doorgave te ontvangen.

Als een betrokken persoon van dit inlichtingenrecht gebruik wil maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

c) Recht op correctie

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever gegarandeerde recht om onmiddellijke correctie van de hem betreffende, onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Voorts heeft de betrokken persoon, gelet op de doeleinden van de verwerking, het recht te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring. Indien een betrokken persoon gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op wissen (Recht om vergeten te worden)

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever gegarandeerde recht om aan de verantwoordelijke te vragen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, voor zover één van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is:

 • De persoonsgegevens werden voor dergelijke doelen verzameld of op een andere wijze verwerkt waarvoor ze niet meer noodzakelijk zijn.
 • De betrokken persoon trekt zijn toestemming in, waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt a AVG of art. 9 lid 2 punt a AVG gebaseerd was en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokken persoon tekent volgens art. 21 lid 1 AVG bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire, legitieme redenen voor de verwerking of de betrokken persoon tekent volgens art. 21 lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, vereist.
 • De persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid 1 AVG verzameld.

Voor zover één van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokken persoon het wissen van persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, wil vragen, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. We zorgen ervoor dat de vraag om te wissen onmiddellijk wordt nagekomen.

Als de persoonsgegevens door ons openbaar werden gemaakt en als ons bedrijf als verantwoordelijke volgens art. 17 lid 1 AVG verplicht is tot wissen van de persoonsgegevens, treffen we met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere, voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokken persoon van deze andere voor de verwerking verantwoordelijken het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reduplicaties van deze persoonsgegevens heeft gevraagd, voor zover de verwerking niet vereist is. We zullen in individuele gevallen het nodige doen.

d) Recht op beperking van de verwerking

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever gegarandeerde recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te vragen als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon betwist en wel voor een duur die het voor de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokken persoon weigert het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de doelen van de verwerking niet langer nodig, de betrokken persoon heeft ze echter nodig om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De betrokken persoon heeft bezwaar aangetekend tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 AVG en het staat nog niet vast of de legitieme redenen van de verantwoordelijke primeren tegenover de legitieme redenen van de betrokken persoon.

Als aan één van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokken persoon om beperking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens wil vragen, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. We zullen voor de beperking van de verwerking zorgen.

f) Recht op gegevensoverdracht

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende macht gegarandeerde recht om de hem betreffende persoonsgegevens die de door de betrokken persoon aan een verantwoordelijke ter beschikking worden gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en een machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij heeft bovendien het recht om gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking werden gesteld, door te geven voor zover de verwerking op de toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG of art. 9 lid 2 punt a AVG of op een overeenkomst volgens art. 6 lid 1 punt b AVG gebaseerd is en de verwerking met de hulp van geautomatiseerde procedures verloopt, voor zover de verwerking niet voor het waarnemen van een opdracht vereist is die van openbaar belang is of in uitoefening van openbare macht verloopt die aan de verantwoordelijke werd opgedragen.

Verder heeft de betrokken persoon bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 lid 1 AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct van een verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch realiseerbaar is en voor zover hierdoor niet de rechten en vrijheden van andere personen beperkt worden.

g) Recht op het aantekenen van bezwaar

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende macht gegarandeerde recht om redenen die ontstaan door zijn bijzondere situatie, te allen tijde tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens die op basis van art. 6 lid 1 punt e of f AVG plaats vindt, bezwaar aan te tekenen. Dit geldt ook voor een profilering die op deze bepalingen gebaseerd is.

In het geval van een bezwaar verwerken wij geen persoonsgegevens meer, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of verwerking met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als we persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van directe marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover dit in verband staat met dergelijke directe marketing. Als de betrokken persoon bezwaar bij ons aantekent tegen directe marketing, zullen we de persoonsgegevens niet meer voor deze doelen verwerken.

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht om redenen die ontstaan door zijn bijzondere situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die bij ons voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens art. 89 lid 1 AVG worden verzameld, tenzij een dergelijke verwerking vereist is voor het vervullen van een opdracht van openbaar belang.

Voor het uitoefenen van het recht op het aantekenen van bezwaar kan de betrokken persoon zich direct tot ons wenden. De betrokken persoon is verder ook vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EU, zijn recht op bezwaar door middel van geautomatiseerde procedures uit te oefenen waarbij technische specificaties gebruikt worden.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Eenieder die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals verleend door de Europese richtlijn- en wetgevende macht, niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, wat rechtsgevolgen inhoudt of, op vergelijkbare wijze, aanzienlijk beïnvloedt; tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokken persoon en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing voor het afsluiten of het vervullen van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke vereist is of met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon wordt genomen, treffen we passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsook de legitieme belangen van de betrokken persoon te garanderen, waaronder tenminste het recht om de tussenkomst van een persoon te verkrijgen door de verantwoordelijke, betreffende de verklaring van het eigen standpunt en het betwisten van het besluit.

Als de betrokken persoon deze rechten in verband met geautomatiseerde beslissingen geldend wil maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende instantie gegarandeerde recht om een toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.

Als de betrokken persoon zijn recht op intrekking van een toestemming geldend wil maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

j) Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie

U heeft ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies

De websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Ze bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokken persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies worden aan de gebruikers van deze website meer gebruiksvriendelijke diensten verstrekt die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, maken cookies het voor ons mogelijk om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat hij de website bezoekt zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Verder kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokken persoon het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Functionele cookies

Met deze cookies kunnen onze websites, producten en diensten de door u verstrekte informatie onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taalvoorkeuren of de regio waarin u zich bevindt) en u verbeterde, meer gepersonaliseerde functies aanbieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt zodat de door u gemaakte instellingen niet verloren gaan. U kunt bijvoorbeeld wijzigingen opslaan die u ft aangebracht in de tekstgrootte, het lettertype en andere onderdelen van webpagina's die kunnen worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt om diensten te verlenen die u heeft aangevraagd. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan worden geanonimiseerd; de cookies zijn niet in staat om uw browse-activiteiten op andere websites te volgen.

Betalingsdienst PayPal

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. Bovendien bestaat bij PayPal ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards uit te voeren als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal verzorgt verder trustee-functies en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

Als de betrokken persoon tijdens het bestelproces in onze online winkel "PayPal" als betalingsmogelijkheid selecteert, worden de gegevens van de betrokken persoon automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokken persoon in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

Bij de aan PayPal verzonden persoonsgegevens gaat het meestal om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Voor de afwikkeling van de koopovereenkomst zijn ook die persoonsgegevens noodzakelijk, die in verband staan met de desbetreffende bestelling.

Het doel van de overdracht van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke draagt persoonsgegevens over aan PayPal, met name indien er een gerechtvaardigd belang is voor de overdracht. De persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de voor verwerking verantwoordelijke kunnen door PayPal worden overgedragen aan kredietbureaus. Het doel van deze overdracht is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en serviceproviders of onderaannemers voor zover dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of om de gegevens namens ons te verwerken.

De betrokken persoon heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van PayPal op elk moment te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking. 

De PayPal-betaalmethode wordt verwerkt door PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5de verdieping, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Meer informatie over de gegevensbescherming van PayPal vindt u in het Privacybeleid van PayPal.

Gebruik van Google Maps

Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet aan uw profiel op Google wilt worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u op de knop activeren drukt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar u moet wel contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in aanbieder vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Gebruik van Facebook

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Like-Button" ("Vind ik leuk"-knop) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Als u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor krijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u op de Facebook "Like-Button" klikt terwijl u bent aangemeld op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier, met inbegrip van de door u vermelde contactgegevens voor verwerking van de aanvraag en in het geval van aanvullende vragen, bij ons opgeslagen. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan ​​nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens te bewaren.

Rechtsgrond van de verwerking

art. 6 lid 1 punt a AVG is voor ons bedrijf de rechtsgrond voor verwerkingsprocessen,waar we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens voor het voldoen aan een overeenkomst vereist is, waarbij de betrokken persoon de contractuele partij is, zoals dit bijvoorbeeld bij verwerkingsprocessen het geval is die voor een levering van goederen of het leveren van een andere prestatie of tegenprestatie noodzakelijk is, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist wordt, zoals bij het vervullen van belastingplichten, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 punt c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist worden om vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon te kunnen beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en daarom zijn naam, zijn leeftijd, zijn ziekenfondsgegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of overige derde moet worden doorgegeven. Dan is de verwerking op art. 6 lid 1 punt d AVG gebaseerd. Ten slotte kunnen verwerkingsprocedures gebaseerd zijn op art 6 lid 1 punt f AVG. Op deze rechtsgrond zijn verwerkingsprocedures gebaseerd die onder geen van de bovenstaande rechtsgronden vallen als de verwerking voor het garanderen van het legitieme belang van ons bedrijf of van een derde vereist is, voor zover de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene niet domineren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons in het bijzonder toestaan omdat ze door de Europese wetgever speciaal vermeld werden. In dat verband was deze van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, DS-AVG).

Weigering reclamemails

Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactgegevens voor het afdrukken van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal, wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich het uitdrukkelijke recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen bij het ongevraagd toesturen van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spammails.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Creditreform Compliance Services GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss
Tel.: 02131 109 1089
E-mail: datenschutz@eno.de